Υποτροφίες

2 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες "Δημήτρης Μανωλόπουλος" από Space Hellas

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 20/05/2019 - 14:28

Η Space Hellas ανακοινώνει την προκήρυξη δύο ετήσιων τιμητικών υποτροφιών "Δημήτρης Μανωλόπουλος", σε αποφοίτους δημόσιων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας ή ισότιμων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, εις μνήμην του ιδρυτή της, Δημήτρη Μανωλόπουλου.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Νοέμβριος 15, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 20/05/2019 - 14:01

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του ερευνητικού έργου με τίτλο«Βελτιστοποίηση και Επίδειξη Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας με Κελιά Καυσίμου(DemoCHP)» με κωδικόπράξης (ΜΙS)5038611στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα προτεραιότητας της RIS3 «Ενεργειακές Εφαρμογές», η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔυτικήΕλλάδα 2014-2020», το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικήςτου Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, στο οποίο θα χορηγηθεί υποτροφία για εκπόνηση μ

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 10, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 20/05/2019 - 13:52

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Απεικόνισηκαι Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και την Ιατρική (BIOIMAGING-GR)» με κωδικό ΟΠΣ 5002755, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕνίσχυσηΤων ΥποδομώνΈρευνας Και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) πουχρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου) 2017ΣΕ14510039 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(ΕΤΠΑ), τοΙνστιτούτοΗλεκτρονικής Δομής και Λέιζε

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Ιούνιος 1, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 20/05/2019 - 11:43

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών (εφ’ εξής καλούμενος, για τις ανάγκες της παρούσης πρόσκλησης, Αναθέτουσα Αρχή και σύμφωνα με απόφαση της αρ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Μάιος 30, 2019
Categories: Υποτροφίες

22 υποτροφίες στο εξωτερικό (20/05/2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 20/05/2019 - 09:24

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

2 Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες, Α.Π.Θ.

1 Μεταδιδακτορική Υποτροφία
Καταληκτική ημερομηνία: 03/06/2019

1 Μεταδιδακτορική Υποτροφία
Καταληκτική ημερομηνία: 31/05/2019

Categories: Υποτροφίες

32 υποτροφίες στο εξωτερικό (17/05/2019)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

42 Υποτροφίες από την Equal Society

Το κορυφαίο πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα επιστρέφει. Ο 8ος κύκλος του προγράμματος «Σπουδάζω με Υποτροφία» της Equal Society ανοίγει με τις πρώτες 42 υποτροφίες και οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να διεκδικήσουν το επόμενο βήμα των σπουδών τους στα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Categories: Υποτροφίες

PhD Positions in Management, University of Bristol, UK (2019)

The Department of Management at the University of Bristol is pleased to invite applications for PhD bursaries in Management.

Successful applicants will study for a PhD, receive a contribution towards the cost of full-time PhD study, and undertake teaching duties within the Department's teaching programmes.

The awards will be for three-and-a-half years, starting in autumn 2019. For a successful applicant, the scheme will waive the full tuition fee for a research student in the Department (this applies to home/EU and international studies).

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 3, 2019
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, Forschungszentrum Jülich, Germany (2019)

Since March 2019, the international graduate school “Helmholtz School for Data Science in Life, Earth and Energy” (HDS-LEE) has been established between RWTH Aachen University, Forschungszentrum Jülich, the University of Cologne, the German Aerospace Center (DLR) and the Max-Planck-Institut für Eisenforschung. HDS-LEE provides an interdisciplinary environment for educating the next generation of data scientists in close contact to domainspecific knowledge and research.

Categories: Υποτροφίες

1 Υποτροφία για Μετεκπαίδευση από το Κληροδότημα "Ιωάννη Αγνάντη"

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία του αριθμ. 1535/28-02-2019 αποφάσισε τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για το παν. έτος 2019-2020, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΝΑΝΤΗ, με σκοπό τη μετεκπαίδευση στην Ορθοπεδική, σε Ορθοπεδικά Κέντρα της Αλλοδαπής, Ορθοπεδικών της Ορθοπεδικής Κλινικής ή των Πανεπιστημιακών Κλινικών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Ιούνιος 28, 2019
Categories: Υποτροφίες

36 υποτροφίες στο εξωτερικό (16/05/2019)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

4 Διδακτορικές Υποτροφίες από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργη», 2019-2020

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση τεσσάρων (4) υποτροφιών, με επιλογή, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργη».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων/Τ.Ε.Ι.) με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς, οι οποίοι επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο εξωτερικό, στις εξειδικεύσεις «Θεωρητικά Μαθηματικά», «Φυσική», «Εξελικτική Βιολογία» και «Μοριακή Βιολογία».

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Ιούλιος 2, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής

Στο πλαίσιο υλοποίησηςτης πράξης με τίτλο «Αξιοποίηση εκπομπών λιγνιτικών μονάδων σε διεργασίες βιομετατροπής προς καύσιμα και ειδικά χημικά (ΒΙΟΜΕΚ)», με κωδικό πράξης (MIS) 5030154, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Μάιος 27, 2019
Categories: Υποτροφίες

40 Υποτροφίες σε Προπτυχιακούς Φοιτητές των Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.),στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (01) «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» με MIS: 5024822, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)», με Επιστημονική Υπεύθυνη

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Ιούνιος 14, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Μεταδιδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Δημιουργία πρωτότυπου συστήματος καινοτομικών υπηρεσιών για άτομα με κινητικά προβλήματα» της Πράξης με Κωδ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Μάιος 28, 2019
Categories: Υποτροφίες

26 υποτροφίες στο εξωτερικό (15/05/2019)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

34 υποτροφίες στο εξωτερικό (14/05/2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 14/05/2019 - 10:24

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Pages